SoKHGD - Phiên bản mới nhất

SoKHGD - mới sử dụng

Hướng dẫn từ A-Z cho người mới sử dụng SoKHGD (sổ kế hoạch giảng dạy)

Danh mục hướng dẫn:


A. Dùng thử

Bấm nút Dùng thử 15 ngày --> đợi vài giây cho đến khi nút Dùng thử 15 ngày biến mất là có thể bắt đầu sử dụng SoKHGD.

B. Thêm sổ kế hoạch và thiết lập cho sổ kế hoạch

1. Thêm mới sổ kế hoạch: 

Bấm nút Thêm mới

Nhập Tên sổ kế hoạchTên giáo viêntên giáo viên trong thời khóa biểu --> Bấm nút Thêm


2. Thiết lập cho sổ kế hoạch:

Thứ tự thiết lập sổ kế hoạch như sau:

  1. Khởi tạo dữ liệu cơ sở: Xem tại đây
  2. Phân công giảng dạy: Xem tại đây
  3. Phân phối chương trình: Xem tại đây

C. Lên kế hoạch tuần

Tại thẻ Lên kế hoạch tuần, chọn Tuần muốn lên kế hoạch, chọn từ ngày --> sau đó bắt đầu Thêm, sửa, xóa lịch dạy.

1. Thêm lịch

Bấm chuột phải vào Thứ - tiết bạn muốn thêm lịch --> Chọn Thêm

Hiện hộp thoại Thêm lịch dạy, chọn Lớp - môn muốn thêm

2. Sửa lịch

Bấm chuột phải vào Thứ - tiết bạn muốn sửa lịch --> Chọn Sửa

Hiện hộp thoại Sửa lịch dạy, chọn Lớp - môn --> Chọn tiết ppct --> Bấm nút Sửa

3. Xóa lịch


Bấm chuột phải vào Thứ - tiết bạn muốn xóa lịch --> Chọn Xóa

D. Lưu và xuất file kế hoạch tuần

Sau khi lên kế hoạch tuần, bạn có thể Lưu, Xuất file kế hoạch

1. Lưu kế hoạch tuần

Bấm nút Lưu

2. Xuất kế hoạch tuần


Bạn cần Lưu kế hoạch tuần trước khi Xuất kế hoạch tuần

Bấm Xuất kế hoạch tuần --> Chọn các tuần --> Chọn mẫu --> Bấm nút Xuất kế hoạch


Nhận xét