SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Cài đặt phân phối chương trình cho sổ kế hoạch hiện hoạt

 Hãy khởi tạo dữ liệu cơ sở và phân công giảng dạy trước khi thêm phân phối chương trình.

Bấm nút 3. Phân phối chương trình


Hiện hộp thoại Thêm phân phối chương trình, thao tác như sau:

  • Trước hết ta cần có phân phối chương trình:

Bấm nút Xuất PPCT excel để có file mẫu, sau đó tiến hành nhập phân phối chương trình vào file mẫu

Lưu ý: khi nhập phân phối chương trình vào file mẫu, quan trọng nhất là thông tin Tiết PPCT và Tên bài.

  • Sau khi có file phân phối chương trình, bấm nút Nạp PPCT từ excel và chọn đến file phân phối chương trình vừa nhập để nạp phân phối vào app

Chọn Lớp - môn áp dụng phân phối chương trình đó --> sau đó bấm nút Áp dụng


Thực hiện thao tác tương tự cho đến khi đã thêm đủ phân phối chương trình cho các Lớp - môn --> sau đó Đóng hộp thoại là xong!


Nhận xét