SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Thêm sổ kế hoạch

 Bạn có thể thêm bao nhiêu sổ kế hoạch tùy ý. Các sổ kể hoạch được hiện thị như hình sau


Thêm sổ kế hoạch có 2 cách: Thêm mới hoặc Nạp sổ kế hoạch có sẵn

1. Thêm mới sổ kế hoạch

Bấm nút Thêm mới

Nhập Tên sổ kế hoạchTên giáo viêntên giáo viên trong thời khóa biểu --> Bấm nút Thêm

Xong!

2. Nạp sổ kế hoạch có sẵn

Bấm nút Nạp

Chọn đến file sổ kế hoạch có phần mở rộng *.sok

Xong!
Nhận xét