Bài đăng

SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Tập huấn Sử dụng SoKHGD lần 3

GhepWords - Phiên bản mới nhất

Word2PDF - Quỹ phát triển

GhepWords - Mới sử dụng

GhepWords - Quỹ phát triển

Sao chép kế hoạch tuần và Đổi lịch dạy - giải pháp thay thế cho việc Thêm từng tiết dạy

Thay đổi lịch bằng kéo-thả chuột

Xuất kế hoạch tuần

Xóa lịch trong kế hoạch tuần

Sửa lịch dạy trong kế hoạch tuần

Thêm lịch trong kế hoạch tuần

Cài đặt phân phối chương trình cho sổ kế hoạch hiện hoạt