SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Tophieu - Quỹ phát triển

QUỸ PHÁT TRIỂN

Tên ứng dụng: Tophieu

Mô tả: Tô phiếu trắc nghiệm ZipGrade, BGD 2018, TNmaker, BGD 2025


Dựng quỹ:

  • Quỹ phát triển: 3m
  • Nhóm dựng quỹ: Quang 30%,
  • Chuyển nhượng quyền sở hữu app và source code: 9m (liên hệ)

Dùng thử: 7 ngày

Phí gia hạn sử dụng app:

  • Thành viên diễn đàn Bigkey: 20k/năm
  • Không phải thành viên diễn đàn Bigkey: 180k/năm, trọn đời 720k.

Hướng dẫn gia hạn: Xem tại đây