SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Xuất kế hoạch tuần

  Hay Lưu kế hoạch tuần trước khi Xuất kế hoạch tuần.

Bấm nút Xuất kế hoạch tuần 

Hiện hộp thoại Xuất kế hoạch, thao tác như sau:
  1. Chọn các tuần 
  2. Chọn mẫu 
  3. Bấm nút Xuất kế hoạch 
Nhận xét