SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Phân công giảng dạy cho sổ kế hoạch hiện hành

Hãy khởi tạo dữ liệu cơ sở trước khi phân công giảng dạy

Bấm nút 2. Phân công giảng dạy


Hiện hộp thoại phân công giảng dạy, thao tác như sau:

  1. Chọn Môn
  2. Chọn các Lớp dạy môn đó
  3. Bấm nút Thêm

Thao tác tương tự cho môn và lớp khác cho đến khi đủ phân công giảng dạy --> rồi bấm nút Áp dụng
Nhận xét