SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Khởi tạo dữ liệu cơ sở cho sổ kế hoạch hiện hành

 Tại thẻ Sổ kế hoạch:

Bấm nút 1. Khởi tạo dữ liệu cơ sở


Hiện hộp thoại Dữ liệu cơ sở, bấm nút Tạo dữ liệu mẫu


Chỉnh sửa Lớp, Môn --> sau đó bấm nút Áp dụng


Hiện thông báo thành công --> OK xong


Nhận xét