Bài đăng

SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Sao chép kế hoạch tuần và Đổi lịch dạy - giải pháp thay thế cho việc Thêm từng tiết dạy

Thay đổi lịch bằng kéo-thả chuột

Xuất kế hoạch tuần

Xóa lịch trong kế hoạch tuần

Sửa lịch dạy trong kế hoạch tuần

Thêm lịch trong kế hoạch tuần

Cài đặt phân phối chương trình cho sổ kế hoạch hiện hoạt

Phân công giảng dạy cho sổ kế hoạch hiện hành

Khởi tạo dữ liệu cơ sở cho sổ kế hoạch hiện hành

Thêm sổ kế hoạch

Hướng dẫn cài đặt SoKHGD